• Suppliers
  • Products (catalog)
  • Suppliers
  • Deposits
 • UKRSELKOMMUNKHOZ, UPTK

  Ukraine, Zhytomyr region
  12500, 94, R.Luxemburg vul., Korostyshiv, Zhytomyrska obl., Ukraine, 12500
  (04130) 3-64-04, 3-62-27
  - Production of tombstone details of granite and gabbro,
  - Transport service
  - Sawing of blocks. Sawing of blocks of any type of natural stone
  - Production of facing tiles of granite and gabbro.